• E.ON Rt. győri fűtóerőmű építés
  • E.ON Rt. győri fűtóerőmű építés

  • Beginn der Bauausführung 10. April 2003
  • Ende der Bauausführung 30. Juni 2003
  • Art des Gebäudes Elektrische Kraftwerk
  • Auftraggeber E.ON. RT.
  • Kontakt László Papp
  • Umfang der Investition 460 m2 Kraftwerk
  • Kategorie Generalunternehmen, Technologische Ausführung